ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING KWALITEIT, BOS-, NATUUR EN LANDSCHAPSWERK VOOR DE AANNEMING VAN WERKEN

Artikel 1

Algemeen 1.1 In deze voorwaarden gelden de volgende begrippen:

Opdrachtgever : de natuurlijke of rechtspersoon die het werk opdraagt.

Aannemer : de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het werk is opgedragen.

Aannemingssom : het bedrag waarvoor aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

Overeenkomst : de tussen opdrachtgever en aannemer tot stand gekomen overeenkomst van aanneming van werk. Werk : het werk, met inbegrip van eventuele leveringen, zal bestaan uit de werkzaamheden zoals deze zijn vastgelegd in de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Dag : kalenderdag.

Termijn : gaat in bij aanvang eerste uur van eerste dag en eindigt bij laatste uur van de dag, tenzij die dag valt op een algemeen erkende rust- of feestdag. Dan eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag.

Oplevering : moment waarop opdrachtgever en aannemer samen vaststellen dat de werkzaamheden, verbonden aan de overeenkomst, volgens afspraak zijn uitgevoerd.

1.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke aangegane overeenkomst worden afgeweken waarbij nauwkeurig dient te zijn vermeld van welke bepaling(en) wordt afgeweken.

Artikel 2

Aanvaarding 2.1 Aannemer heeft geen aanspraak op ontbinding van de overeenkomst, op verhoging van de aanneemsom of op enigerlei schadevergoeding op grond van onbekendheid met het werk indien het werk voldoet aan de specificaties van de overeenkomst en opdrachtgever tijdig de juiste en volledige informatie heeft verschaft om het werk conform overeenkomst en zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren.

2.2 De aannemer mag het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever.

Artikel 3 Betaling

3.1 Betalingen geschieden altijd op basis van een factuur. Tenzij anders is overeengekomen, geschieden betalingen altijd na oplevering door aannemer van het gehele werk.

3.2 Alle betalingen dienen te worden gedaan binnen de in de overeenkomst en op de factuur genoemde termijn(en). Indien de overeenkomst en de factuur geen termijnen vermelden, geldt een termijn van 30 dagen na het tijdstip van opeisbaarheid.

3.3 Indien het verschuldigde niet binnen de termijn(en) is voldaan, is daarboven een rentevergoeding per maand verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, zonder dat daartoe enige Algemene voorwaarden van Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur en Landschapswerk voor de aanneming van werken 2 van 5 ingebrekestelling nodig is. Voor de berekening van de rentevergoeding zal een gedeelte van een maand als een volle maand worden beschouwd.

3.4 Betalingen terzake van de overeenkomst strekken in de eerste plaats in mindering tot de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen renten, daarna in mindering van de verbeurde boeten en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

3.5 Hetgeen terzake van de overeenkomst is verschuldigd, kan niet worden verrekend met vorderingen die de ene partij op de andere partij uit andere hoofde dan deze overeenkomst mocht hebben, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4

Uitvoering werk op het terrein van opdrachtgever

4.1 Aanwijzingen en wijzigingen die door of namens opdrachtgever worden gegeven, dienen door aannemer te worden opgevolgd. Indien de aanwijzingen in strijd zijn met de overeenkomst dan wel invloed hebben op de aanneemsom, vindt vooraf overleg plaats.

4.2 Aannemer dient opdrachtgever tijdig, bij voorkeur 10 werkdagen tevoren, in kennis te stellen van de datum waarop hij met de uitvoering van werk wil beginnen. Aannemer en opdrachtgever kunnen dan, indien noodzakelijk, voor aanvang de toestand van de wegen vastleggen en eventueel afspraken maken over herstelkosten bij oplevering.

4.3 Tenzij anders is overeengekomen mag uitvoering van werk slechts plaatsvinden tussen 6.00 uur en 20.00 uur. De uitvoering van werk op zondagen en erkende feestdagen is niet toegestaan. Op zaterdagen is dit slechts toegestaan na vooraf verkregen toestemming van opdrachtgever.

4.4 De voor de uitvoering van het werk benodigde voertuigen en machines dienen gebruik te maken van de door of namens opdrachtgever daartoe aangewezen wegen. Bij het passeren van hekken of slagbomen dienen deze terstond na doorgang te worden gesloten. Houtstapelplaatsen worden door opdrachtgever in overleg met aannemer aangegeven.

4.5 Bij de uitvoering van werkzaamheden dienen gevaarlijke situaties (zoals bijvoorbeeld “hangers” of geblokkeerde wegen en paden) te zijn opgeheven voor het verlaten van de werkplek. Watergangen, greppels, wegen, paden en een strook van 2 meter ter weerszijde daarvan worden vrijgehouden van takken en afkortstukken.

4.6 Tenzij anders overeengekomen, is machinale oogst van hout toegestaan. De na velling overblijvende stobbe dient zo glad en zo laag als mogelijk boven de minerale grond te worden afgezaagd (als regel 10 cm). Tenzij anders afgesproken wordt hout met een diameter groter dan 8 cm afgevoerd voorzover dat machinaal is te oogsten en industrieel te verwerken.

4.7 Langhout dat bestemd is om uitgesleept aan de bosweg te worden geleverd dient zodanig te zijn neergelegd dat de stammen goed meetbaar en verwerkbaar zijn, ontdaan zijn van breuklijsten en wortelaanlopen, glad zijn uitgesnoeid en overigens voldoen aan gemaakte afspraken

Artikel 5

Ruiming / oplevering

5.1 Indien oplevering van het aangenomen werk niet tijdig kan plaatsvinden vanwege bijzondere terrein- en/of weersomstandigheden gedurende de gehele in de werkovereenkomst genoemde uitvoeringstermijn, wordt direct een nieuwe datum (data) in onderling overleg tussen opdrachtgever en aannemer vastgesteld.

5.2. Indien het aangenomen werk niet kon worden opgeleverd zonder dat partijen elkaar daarover tijdig informeren, heeft opdrachtgever het recht tot inhouding van 5% van de aanneemsom voor Algemene voorwaarden van Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur en Landschapswerk voor de aanneming van werken 3 van 5 elke ingegane week verzuim nadat de andere partij tenminste 10 werkdagen tevoren bij aangetekend schrijven aan diens opleveringplicht is herinnerd.

5.3 Alle wegen, terreinen, gebouwen, beplantingen en andere eigendommen van opdrachtgever welke door aannemer, diens personeel en andere door hem te werk gestelde personen, mochten worden beschadigd, moeten door en op kosten van aannemer op eerste aanzegging of aanschrijving en ten genoegen van opdrachtgever binnen een daarbij te stellen termijn worden hersteld, bij gebreke waarvan opdrachtgever de bevoegdheid heeft het ter zake nodige te (doen) verrichten op kosten van aannemer, zonder dat daartoe rechterlijke machtiging zal zijn vereist. Een en ander voorzover niet tussen partijen overeengekomen conform art. 4.2.

5.4 Voor iedere beschadigde als zodanig herkenbare toekomstboom is aannemer een vergoeding verschuldigd van € 50,00. Voor schade aan andere blijvende bomen kunnen partijen een schaderegeling overeenkomen.

5.5 Oplevering vindt plaats nadat alle werkzaamheden en transporten op het terrein van de eigenaar hebben plaatsgevonden.

Artikel 6 Meting

6.1 Vaststelling van het aantal te bewerken eenheden geschiedt vooraf of achteraf door opdrachtgever of door opdrachtgever en aannemer gezamenlijk. Meer- of minder werk wordt tegen de opgegeven prijzen verrekend op basis van de vastgestelde hoeveelheden.

6.2 Metingen van hout worden door opdrachtgever uitgevoerd conform de laatst geldende Richtlijnen voor het meten van inlands rondhout van het voormalige Bosschap.

6.3 Indien betaling plaatsvindt op basis van deze metingen stelt opdrachtgever alle meetstaten ter beschikking van aannemer.

Artikel 7 Erkenning 7.1 Boswerkzaamheden zullen bij voorkeur worden uitgevoerd door bedrijven die zijn erkend conform de Erkenningsregeling Bosaannemers (ErBo).

7.2 Tot boswerkzaamheden worden de navolgende werkzaamheden gerekend: bosaanleg incl. terreinvoorbereidend werk, opsnoeien/opkronen, zuiveren, prunus verwijderen, blessen, vellen, uitsnoeien, korten, uitrijden, uitslepen, meten, chippen. Artikel 8 Wettelijke -, fytosanitaire – en Milieueisen

8.1 Opdrachtgever is verplicht vóóraf aan aannemer te melden welke maatregelen zijn vereist in het kader van milieuzorg zoals het gebruik van plantaardige oliën.

8.2 Het is aannemer niet toegelaten werkzaamheden of handelingen te doen of laten verrichten, te gedogen of na te laten dan wel activiteiten uit te oefenen, waardoor gevaar, schade of hinder, dan wel aantasting van de volksgezondheid en/of het milieu – waaronder die van de bodem – wordt veroorzaakt c.q. kan worden veroorzaakt. Alle schade die niettemin door handelen of nalaten door of vanwege aannemer ontstaat – waaronder de kosten van eventueel noodzakelijke bodemsanering – is voor rekening van veroorzaker.

8.3 Aannemer dient zorg te dragen voor conform gangbare voorschriften (CROW) vereiste bebording en of afzetting bij het werk in uitvoering. Algemene voorwaarden van Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur en Landschapswerk voor de aanneming van werken 4 van 5 8.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat tijdig de noodzakelijke handelingen zijn verricht om werkzaamheden conform de vigerende gedragscode zorgvuldig bosbeheer te kunnen uitvoeren.

Artikel 9

Werkstillegging

9.1 Opdrachtgever kan, zonder dat hij zal zijn gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade of termijnoverschrijdingen, met onmiddellijke ingang stillegging van de werkzaamheden vorderen wanneer aannemer niet aan zijn verplichtingen voldoet, onder meer wanneer: a. aannemer, zijn werknemers, zijn onderaannemer(s) en of in opdracht daarvan werk verrichtende personen, de wettelijke voorschriften ten aanzien van de wijze van uitvoering van het werk en de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en materialen overtreden. De genoemde voorschriften zijn ook onverkort van toepassing op zelfstandig werkenden zonder medewerkers; b. aannemer niet blijkt te voldoen aan het bepaalde in artikel 9; c. wanneer terrein- en/of weersomstandigheden stillegging naar het oordeel van de opdrachtgever noodzakelijk maken.

9.2 Opdrachtgever zal een werkstillegging binnen 2 werkdagen schriftelijk motiveren.

9.3 Onrechtmatig gebleken werkstillegging is grondslag voor schadevergoeding.

Artikel 10

Aansprakelijkheid

10.1 Aannemer is gehouden zijn werknemers, zijn onderaannemer(s) en of in opdracht daarvan werk verrichtende personen, die zich aan ongeoorloofde handelingen schuldig maken, op eerste aanzegging of aanschrijving van opdrachtgever onmiddellijk van diens terrein(en) te (doen) verwijderen.

10.2. Aannemer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf en zijn personeel of andere personen die hij voor zich te werk heeft gesteld, begane overtredingen van de bepalingen in deze voorwaarden en de overeenkomst.

Artikel 11 Ingebrekestelling 11.1 Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van de voor hem uit deze werkovereenkomst voortvloeiende verplichtingen is de wederpartij bevoegd, nadat hij de eerste partij schriftelijk in gebreke heeft gesteld en deze partij gedurende de bij die ingebrekestelling gestelde termijn in verzuim blijft terzake van de nakoming van diens verplichtingen, de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden onverminderd de gehoudenheid tot vergoeding van de geleden schade.

Artikel 12

Bindend advies

12.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

12.2 In geval van geschillen zal, wanneer opdrachtgever en aannemer beiden dit wensen, een bindend advies, in de zin van artikel 7:900 Burgerlijk Wetboek, worden gegeven door drie externe (niet behorende tot de organisatie van opdrachtgever of onderneming van aannemer) deskundige personen. Opdrachtgever en aannemer wijzen elk een deskundige aan; de derde deskundige wordt door deze beide reeds aangewezen deskundigen aangewezen. De aan het tot stand Algemene voorwaarden van Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur en Landschapswerk voor de aanneming van werken 5 van 5 brengen van een bindend advies verbonden kosten worden door de in het ongelijk gestelde partij betaald, tenzij de deskundigen anders beslissen..

Artikel 13

(Buiten)gerechtelijke kosten

13.1. Indien aannemer respectievelijk opdrachtgever in enigerlei verplichting tekort schiet, waardoor schade ontstaat in de zin van artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan moet de partij die tekortschiet deze schade vergoeden.

13.2 Terzake van de bepaling van deze schade geldt ten aanzien van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, dat deze worden vastgesteld overeenkomstig het incassotarief zoals dat door de orde van advocaten is vastgesteld. Eén en ander behoudens voor zover in gegeven geval krachtens artikel 241 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende proceskosten van toepassing zijn.

Artikel 14

Citeertitel

14.1 Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden van Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk voor de aanneming van werken”, gedeponeerd door Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk d.d. 1 januari 2015 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.